New Snow On Pajarito Mountain

New snow this morning on Pajarito Mountain. Photo by Doug Stavert

A dog romps in the snow this morning on Pajarito Mountain. Photo by Doug Stavert

CSTsiteisloaded